W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego oraz bezproblemowego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wynajmu Domku i zasad jego użytkowania.

1. REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz wynajmu Domku.
 2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domku dla maksymalnie 6 osób. Minimalny czas wynajęcia: 2 doby.
 3. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź przez naszą stronę internetową. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku.
 4. Rezerwacja wstępna obowiązuje 24 godziny. Rezerwacja potwierdzona następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej czas na wniesienie zadatku wynosi 48 h. Rezerwacje uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres kontakt@sielskoanielskotatry.com lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail bądź sms z potwierdzeniem rezerwacji.
 6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy o numerze : 03 1090 1838 0000 0001 4915 1572. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, numer kontaktowy, datę pobytu od… do.. oraz nazwę domku.
 7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Usługodawca może wyrazić zgodę na zwrot zadatku tylko w wyjątkowych udokumentowanych wypadkach losowych.
 9. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem ( z góry) do 5 dni roboczych przed przyjazdem, bądź gotówką na miejscu, w dniu zakwaterowania (po wcześniejszym ustaleniu przez telefon z usługodawcą).
 10. Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznej zapłaty za szkody, poniesione podczas jego pobytu.

2. POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 16.00 (przyjazd), a kończy o godz. 10.00 (wyjazd).
 2. Ewentualny wcześniejszy przyjazd, (przed godz. 16.00) musi być uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
 3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę (w trakcie pobytu), kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 4. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja potwierdzona wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godz. 10.00 dnia następnego, wniesiony zadatek jak i pozostała wpłacona kwota rezerwacji (jeśli taka miała miejsce) nie podlega zwrotowi.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domku przez innych gości.
 6. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
 7. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest sprawdzić stan domku, tzn. okna, meble oraz pozostałe urządzenia znajdującego się w Domku.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 1 godzin po otrzymaniu „kluczy” oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku na stoku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
 10. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci).
 11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 12. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Na parterze gaśnica umieszczona jest w sieni. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 200 zł za posprzątanie domku.
 13. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Do palenia w kominku używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna.
 16. Niedopuszczalne jest palenie grilla na tarasie domku, grill musi zostać ustawiony przed drewnianym tarasem.
 17. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 18. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 20. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
 21. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. Parking jest parkingiem bezpłatnym, monitorowanym, niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
 23. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 24. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 50 zł z kaucji na poczet sprzątania.
 25. W obiekcie obowiązuje całkowity ZAKAZ pobytu ze zwierzętami. Ewentualną zgodę na pobyt ze zwierzęciem może wyrazić tylko Wynajmujący, do owego pobytu przeznaczony jest tylko jeden domek.
 26. Wifi udostępniane jest na czas pobytu wynajmującym. Dla każdego domku przynależy 20GB internetu, po jego wykorzystaniu internet jest dodatkowo płatny.
 27. Korzystanie z altanki, miejsca wypoczynkowego, miejsca na ognisko/grilla następuje bez wcześniejszej rezerwacji. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, iż każdy gość obiektu ma pełne prawo do korzystania z wyżej wymienionych miejsc.
 28. Korzystanie z sauny, balii ogrodowej następuje po wcześniejszym uzgodnieniu. Na pobyt przysługuje jedno wejście w cenie.
 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

3. UBEZPIECZNIE

 1. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Domek na stoku nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

4. ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTÓW

 1. Instrukcje obsługi sprzętów, tzn. płyty indukcyjnej oraz kuchenki mikrofalowej są dostępne, w każdym domku w górnej lewej szafce w kuchni.Prosimy o korzystanie ze sprzętów zgodnie z instrukcją.
 2. Najemca domków jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju uszkodzenia sprzętów, podczas jego pobytu, przez własne złe użytkowanie, bądź innych osób przebywających w domku.
 3. Spis rzeczy wchodzących w skład wyposażenia domków znajduje się obok instrukcji obsługi sprzętów.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku,

Zespół Sielsko Anielsko